Administratief

Huur betalen

Zoals vermeld in uw huurcontract dient de maandelijkse huur vóór of op de 1e van elke maand op de rekening van de verhuurder te staan.

Automatische incasso

Uw huur wordt elke 1e van maand door middel van automatische incasso door Vesting Vastgoed geïncasseerd, hiervoor heeft u ons voorzien van een SEPA machtiging. Indien anders afgesproken, dient u zelf te zorgen voor het op tijd betalen van de maandelijkse huur.

Niet betalen

In geval van een storno dient u zelf de maandelijkse huur z.s.m. aan Vesting Vastgoed te overschrijven. Kunt u om wat voor reden dan ook niet aan uw betalingsverplichting voldoen, verzoeken wij u vriendelijk direct contact met Vesting Vastgoed Beheer op te nemen op telefoonnummer 070 – 217 1010 of per   
e-mail.

Bankgegevens

Bankrekeningnummer: NL61INGB0669708747
Ten name van : Vesting Vastgoed
BIC: INGBNL 2A

Huurwoning opzeggen

Gaat u verhuizen en wilt u de huur opzeggen, houd dan hierbij rekening met uw opzegtermijn. Tenzij anders vermeld in uw huurcontract is dit doorgaans 1 volle kalendermaand, na een minimale huurperiode van 1 jaar.

Schriftelijk opzeggen

Uw huuropzegging dient altijd schriftelijk te geschieden. Vesting Vastgoed bedoelt hiermee een brief met uw handtekening eronder. Het adres, opleveringsdatum, e-mailadres, telefoonnummer en nieuw adres dienen hierin te worden vermeld. Klik hier voor een voorbeeldbrief. Houd er rekening mee dat uw opzegging pas rechtsgeldig is wanneer Vesting Vastgoed deze heeft bevestigd. Uw opzeggingsbrief dient vóór of op de 1e van de maand door ons te zijn ontvangen. Dit kan persoonlijk, per e-mail of (aangetekende) reguliere post.

Pre- en definitieve uitcheck

Wanneer uw huuropzegging is bevestigd zal Vesting Vastgoed gelijk een afspraak met u maken voor de pre-uitcheck. Dit vindt normaliter 2 weken voor de definitieve uitcheck plaats. Wij zullen tijdens deze pre-uitcheck samen met u controleren in welke staat uw woning verkeert en afspraken maken over hoe de woning dient te worden opgeleverd. Uw inspectierapport is hiervoor leidend. De gemaakte afspraken worden u ook per e-mail bevestigd. U heeft dan voldoende tijd om hetgeen wat is afgesproken te kunnen uitvoeren.

Tijdens uw definitieve uitcheck zullen wij de opleverstaat van de woning controleren, deze zal plaatsvinden wanneer de woning leeg is. Vesting Vastgoed kijkt dan of alle tijdens de pre-uitcheck gemaakte afspraken zijn nagekomen. De woning dient schoon en leeg te worden opgeleverd en de sleutels dienen ter plekke te worden overhandigd, tenzij anders afgesproken. Sleutels mogen niet zonder overleg of schriftelijke toestemming van Vesting Vastgoed aan derden worden afgegeven. De opleveringstaat zal wederom per e-mail aan u en de verhuurder worden bevestigd. Indien er sprake is van schade en/of niet nagekomen aanspraken zal Vesting Vastgoed de kosten voor het herstellen hiervan bij u in rekening brengen. Klik hier voor verhuizingschecklist.

Overnames

Indien u spullen heeft overgenomen aan het begin van uw huurperiode (gratis of tegen vergoeding) is dit nu uw eigendom en mogen niet zonder toestemming te worden achtergelaten. Wilt u spullen ter overname aanbieden, dan dient u dit gelijk te vermelden aan Vesting Vastgoed. Als service zal Vesting Vastgoed uw spullen aanbieden aan potentiële huurders tijdens de bezichtigingen. Houd er wel rekening dat de definitieve afhandeling tussen u en de nieuwe huurder plaatsvindt. Vesting Vastgoed kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Individueel opzeggen niet mogelijk

Heeft u één of meerdere huisgenoten en heeft u samen één huurcontract? Dan is individueel opzeggen officiëel niet mogelijk. Er is hier dan geen sprake van kamerverhuur. Indien u de woning toch wilt verlaten, dan moet u zelf zorgdragen voor een vervangende huurder of de achterblijvende huurder(s) moet(en) kunnen aantonen dat er voldoende financiële draagvlak is om de huur zonder u te kunnen voldoen. Een nieuw huurcontract zal moeten worden opgesteld, de kosten hiervan bedragen € 242,00 incl. 21% BTW. Houd er wel rekening mee dat de verhuurder de nieuwe ontstane situatie alsmede aangedragen huurder te allen tijde mag weigeren.

Opzeggen tijdens huurperiode

Heeft u een contract voor bepaalde tijd? Dan is het officiëel niet mogelijk om uw huurcontract voor einddatum te beëindigen. Indien u toch voor wat voor reden dan ook uw huurcontract vroegtijdig wilt beëindigen dan worden er wel kosten in rekening gebracht wegens het plegen van contractbreuk. Tevens blijft u aansprakelijk voor de maandelijkse huur totdat er een vervangende huurder is gevonden, doch uiterlijk tot aan het einde van uw contract. Dit alles wordt vastgelegd in een zogeheten allonge. Let op: uw opzegging wordt bevestigd wanneer Vesting Vastgoed in het bezit is van een door u getekende versie van de allonge. Klik hier voor een voorbeeldbrief.

Bezichtigingen

Uw woning dient natuurlijk opnieuw te worden verhuurd. Hiervoor hebben wij uw medewerking nodig. Bezichtigingen vinden plaats onder begeleiding van een van onze medewerkers en worden van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.30 uur en op woensdag tussen 10.00 en 20.30 uur ingepland. Wij zullen u ruim van te voren op de hoogte brengen van de geplande bezichtigingen zodat u zich hierop kan voorbereiden. Het is wenselijk dat Vesting Vastgoed met de reservesleutel uw woning kan betreden, echter indien u aanwezig wilt zijn is dit ook geen probleem. Wij verwachten wel enig flexibiliteit omtrent de bezichtigingstijden. Indien u geen of weinig medewerking verleent kunt u, zoals contractueel is vastgelegd, aansprakelijk worden gehouden voor huurderving.

Waarborgsom

U mag uw borg nooit gebruiken als laatste maand huur. Vesting Vastgoed hanteert een teruggaveperiode van maximaal 3 maanden, tenzij anders vermeld in uw huurcontract. Bij een succesvolle definitieve uitcheck kunt u uw waarborgsom doorgaans na 1 maand verwachten. Indien er verrekeningen moeten plaatsvinden kan dit langer duren.

Huurverhoging

Elk jaar bepaalt de Rijksoverheid de huurverhoging en de maximale percentage. De verhuurder mag de huur één keer per jaar verhogen (of 2 keer per 24 maanden). Vesting Vastgoed verhoogd jaarlijks per 1 juli de huur. In uw huurcontract staat per wanneer uw huur voor het eerst mag worden verhoogd.

nieuwe openingstijden